Các tiêu chuẩn thay thế 169 tiêu chuẩn xây dựng đã bị hủy bỏ

Leave a comment
 CÁC TIÊU CHUẨN NGÀNH XÂY DỰNG ĐÃ HẾT HIỆU LỰC (đợt 1) CÁC TIÊU CHUẨN THAY THẾ TƯƠNG ĐƯƠNG  
Mã hiệu và tên tiêu chuẩn hết hiệu lực Mã hiệu và tên tiêu chuẩn hiện hành thay thế
1. TCXD 44:1970 Quy phạm thiết kế kết cấu gỗ Hủy do không còn phù hợp
2. TCXD 45:1978 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình
3. TCXD 79:1980 Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng TCVN 9361:2012 Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu
4. TCXD 128 : 1985 (Gộp với: TCXD 136 : 1985) Thuỷ tinh – Phương pháp chuẩn bị mẫu trong  phòng  thí  nghiệm để phân  tích hoá học – Quy định chung TCVN 9171:2012 Thủy tinh và cát để sản xuất thủy tinh – Quy định  chung  trong  phân  tích  hóa học
5. TCXD 129 : 1985 Thuỷ tinh – Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng Silic dioxyt TCVN 9172:2012 Thuỷ tinh  không  màu  -  Phương pháp xác định hàm lượng Silic đioxit
6. TCXD 130 : 1985 Thuỷ tinh – Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng lưu huỳnh trioxyt TCVN 9173:2012 Thuỷ tinh  không  màu  -  Phương pháp xác định hàm lượng Sunfua trioxit
7. TCXD 131 : 1985 Thuỷ tinh – Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng sắt ôxýt TCVN 9174:2012 Thuỷ tinh  không  màu  -  Phương pháp xác định hàm lượng Sắt oxit
8. TCXD 132 : 1985 Thuỷ tinh – Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng nhôm oxyt TCVN 9175:2012 Thuỷ tinh  không  màu  -  Phương pháp xác định hàm lượng Nhôm oxit
9. TCXD 133 : 1985 Thuỷ tinh – Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng canxi oxyt và magiê oxyt TCVN 9176:2012 Thuỷ tinh  không  màu  -  Phương pháp xác định hàm lượng  Canxi  oxit  và Magiê oxit
 
10. TCXD 134 : 1985 Thuỷ tinh – Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng natri oxyt  và kali oxyt TCVN 9177:2012 Thuỷ tinh  không  màu  -  Phương pháp xác định hàm lượng Natri oxit và Kali oxit
11. TCXD 137 : 1985 Thuỷ tinh – Cát để sản xuất thuỷ tinh phương pháp phân tích hoá học – Xác định hàm lượng sắt oxyt TCVN 9178:2012 Thuỷ tinh màu – Phương pháp xác định hàm lượng Sắt oxit
12. TCXD 138 : 1985 Thuỷ tinh – Cát để sản xuất thuỷ tinh phương pháp phân tích hoá học – Xác định hàm lượng titan đioxyt TCVN 9179:2012 Thuỷ tinh màu – Phương pháp xác định hàm lượng Titan đioxit
13. TCXD 139 : 1985 Thuỷ tinh – Cát để sản xuất thuỷ tinh – Phương pháp phân tích hoá học – Xác định hàm lượng đồng oxyt TCVN 9180:2012 Thuỷ tinh màu – Phương pháp xác định hàm lượng Đồng oxit
14. TCXD 140 : 1985 Thuỷ tinh – Cát để sản xuất thuỷ tinh – Phương pháp phân tích hoá học – Xác định hàm lượng côban oxyt TCVN 9181:2012 Thuỷ tinh màu – Phương pháp xác định hàm lượng Coban oxit
15. TCXD 141 : 1985 Thuỷ tinh – Cát để sản xuất thuỷ tinh – Phương pháp phân tích hoá học – Xác định hàm lượng niken oxyt TCVN 9182:2012 Thuỷ tinh màu – Phương pháp xác định hàm lượng Niken oxit

16.

TCXD 147 : 1986 Nhà ở lắp ghép tấm lớn – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TCVN 9376:2012 Nhà ở lắp ghép tấm lớn – Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép

17.

TCXD 149:1986 Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn Hủy do không còn phù hợp

18.

TCXD 151 : 1986 Cát  sử dụng  trong  công  nghiệp  thuỷ tinh – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 9036:2012 Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh cát – Yêu cầu kỹ thuật

19.

TCXD 152 : 1986 Cát  sử dụng  trong  công  nghiệp  thuỷ tinh – Phương pháp lấy mẫu TCVN 9037:2012 Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh cát – Phương pháp lấy mẫu

20.

TCXD 153 : 1986 Cát  sử dụng  trong  công  nghiệp  thuỷ tinh   -  Phương pháp xác định   hàm lượng silic đioxyt (SiO2) TCVN 9183:2012 Cát để sản  xuất  thủy  tinh  –  Phương pháp xác định hàm lượng Silic đioxit

21.

TCXD 154 : 1986 Cát  sử dụng  trong  công  nghiệp  thuỷ tinh   –  Phương pháp xác định   hàm lượng sắt oxyt (Fe2O3) TCVN 9184:2012 Cát để sản  xuất  thủy  tinh  –  Phương pháp xác định hàm lượng Sắt oxit

22.

TCXD 155 : 1986 Cát  sử dụng  trong  công  nghiệp  thuỷ tinh   -  Phương pháp xác định   hàm lượng nhôm oxyt (Al2O3) TCVN 9185:2012 Cát để sản  xuất  thủy  tinh  –  Phương pháp xác định hàm lượng Nhôm oxit

23.

TCXD 156 : 1986 Cát  sử dụng  trong  công  nghiệp  thuỷ tinh   -  Phương pháp xác định   hàm lượng titan oxyt (TiO2) TCVN 9186:2012 Cát để sản  xuất  thủy  tinh  –  Phương pháp xác định hàm lượng Titan đioxit

24.

TCXD 157 : 1986 Cát  sử dụng  trong  công  nghiệp  thuỷ tinh – Phương pháp xác định độ ẩm TCVN 9187:2012 Cát để sản  xuất  thủy  tinh  –  Phương pháp xác định hàm lượng độ ẩm

25.

TCXD 158 : 1986 Cát  sử dụng  trong  công  nghiệp  thuỷ tinh  -  Phương pháp xác định  thành phần cỡ hạt TCVN 9038:2011 Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh cát – Phương pháp xác định  thành  phần  cỡ hạt

26.

TCXD 159 : 1986 Trát đá trang trí – Thi công và nghiệm thu TCVN 9377-2:2012 (Gộp TCXD 159:1986 với TCXD 303:2006)

27.

TCXD 40 : 1987 Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản về tính toán TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản về tính toán

28.

TCXD 74:1987 Đất xây dựng – Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng TCVN 9153:2012 Đất xây dựng – Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất

29.

TCXD 160:1987 Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc Hủy do không còn phù hợp

30.

TCXD 163 : 1987 Nhà nâng sàn- Thi công và nghiệm thu Hủy do không còn phù hợp

31.

TCXD 166 : 1989 Giàn giáo xây dựng Hủy do không còn phù hợp

32.

TCXD 167:1989 Xi măng poóc  lăng  dùng để sản  xuất tấm sóng amiăng – Xi măng – Yêu cầu kỹ thuật Hủy do không còn phù hợp

33.

TCXD 169 : 1989 Nhà nâng sàn – Tiêu chuẩn thiết kế Hủy do không còn phù hợp

34.

TCXD 171 : 1989 Bê tông nặng – Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén TCVN 9335:2012 Bê   tông   nặng   –   Phương pháp thử không  phá  hủy  –  Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy

35.

TCXD 25 : 1991 Đặt đường  dẫn điện  trong  nhà  ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 9207:2012 Đặt đường  dẫn điện  trong  nhà  ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

36.

TCXD 27 : 1991 Đặt thiết bị điện trong  nhà  ở và  công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong  nhà  ở và  công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

37.

TCXD 192 : 1996 Cửa  gỗ,  cửa đi, cửa  sổ -  Yêu  cầu  kỹ thuật TCN 9366-1 : 2012 Cửa đi, cửa sổ – Phần 1- Cửa gỗ

38.

TCXD 193 : 1996 Dung sai trong  xây dựng công trình  – Các phương pháp đo kiểm  công  trình và cấu kiện chế sẵn của công trình TCVN 9262-1:2012 (ISO 7976-1:1989) Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo

39.

TCXD 200 : 1997 Nhà cao tầng – Kỹ thuật về bê tong bơm Hủy do không còn phù hợp

40.

TCXD 201 : 1997 Nhà cao tầng – Kỹ thuật sử dụng giáo treo TCVN 9380:2012 Nhà cao tầng – Kỹ thuật sử dụng giáo treo

41.

TCXD 202 : 1997 Nhà cao tầng – Thi công phần thân Hủy do không còn phù hợp

42.

TCXD 203 : 1997 Nhà cao tầng – Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công TCVN 9364:2012 Nhà cao tầng – Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công

43.

TCXD 208 : 1998 Đá Bazan làm phụ gia cho xi măng – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Hủy do không còn phù hợp

44.

TCXD 210 : 1998 Dung sai trong  xây dựng công trình  -Phương pháp đo kiểu công trình và các cấu kiện chế sẵn của công trình – vị trí các điểm đo TCVN 9264:2012 (ISO 7976-2:1989) Dung sai trong  xây dựng công trình  -Phương pháp đo kiểm  công  trình  và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 2: Vị trí các điểm đo

45.

TCXD 211 : 1998 Dung sai trong  xây dựng công trình  – Giám định  về kích thước  và  kiểm  tra công tác thi công TCVN 9259-8:2012 (ISO 3443-8:1989) Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công

46.

TCXD 213 : 1998 Nhà và công trình dân dụng – Từ vựng- Thuật ngữ chung TCVN 9254-1:2012 (ISO 6707-1: 2003) Nhà và công trình dân dụng – Từ vựng – Phần 1: Thuật ngữ chung

47.

TCXD 215 : 1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phát hiện cháy và báo động cháy TCVN 9310-3: 2012 (ISO8421-3:1990) Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phát hiện cháy và báo động cháy

48.

TCXD 216 : 1998 Phòng  cháy  chữa cháy – Từ vựng – Thiết bị chữa cháy TCVN9310-4: 2012 (ISO8421-4:1990) Phòng  cháy  chữa  cháy  -  Từ vựng  – Thiết bị chữa cháy

49.

TCXD 217 : 1998 Phòng  cháy  chữa cháy – Từ vựng – Thuật  ngữ chuyên  dùng  cho  phòng cháy chữa  cháy cứu  nạn  và  xử lý  vật liệu nguy hiểm TCVN 9310-8:2012 (ISO8421-8:1990) Phòng  cháy  chữa cháy – Từ vựng – Thuật  ngữ chuyên  dùng  cho  phòng cháy chữa  cháy cứu  nạn  và  xử lý  vật liệu nguy hiểm

50.

TCXD 224 : 1998 Thép  dùng  trong  bê  tông  cốt  thép – Phương pháp thử uốn và uốn lại

TCVN 6287:1997   (ISO 10065:1990)

Thép thanh côt bê tông – Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn

51.

TCXD 225 : 1998 Bê tông nặng – Đánh giá chất lượng bê tông  – Phương pháp xác định  vận  tốc xung siêu âm TCVN 9357:2012 Bê tông nặng – Đánh giá chất lượng bê tông  – Phương pháp xác định  vận  tốc xung siêu âm

52.

TCXD 226 : 1999 Đất   xây   dựng   -   Phương  pháp  thí nghiệm   hiện  trường   -   Thí   nghiệm xuyên tiêu chuẩn TCVN 9351:2012 Đất   xây   dựng   -   Phương  pháp  thí nghiệm   hiện  trường   -   Thí   nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

53.

TCXD 227 : 1999 Cốt thép trong bê tông – Hàn hồ quang TCVN 9392:2012 Thép cốt bê tông – Hàn hồ quang

54.

TCXD 230 : 1998 Nền nhà chống nồm – Tiêu chuẩn thiết kế thi công TCVN 9359:2012 Nền nhà chống nồm – Thiết kế và thi công

55.

TCXD 231 : 1999 Chất kết dính vôi – Đá bazan – Yêu cầu kỹ thuật Hủy do không còn phù hợp

56.

TCXD 234 : 1999 Nối cốt thép có gờ bằng phương pháp dập ép ống nối – Hướng dẫn thiết kế thi công và nghiệm thu TCVN 9390:2012 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu

57.

TCXD 236 : 1999 Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng – Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính bền TCVN 9349:2012 Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng – Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính bền
58. TCXD 237 : 1999 Cửa kim loại, cửa đi, cửa sổ – Yêu cầu kỹ thuật chung TCN 9366-2 : 2012 Cửa đi, cửa sổ- Phần 2-  Cửa kim loại
59. TCXD 238 : 1999 Cốt  liệu  bê  tông  -  Phương pháp hóa học xác định khả năng phản ứng kiềm – silic Hủy do không còn phù hợp
60. TCXD 240 : 2000 Kết cấu bê tông cốt thép – Phương pháp điện từ xác định chiều dày bê tông bảo vệ vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông TCVN 9356:2012 Kết cấu bê tông cốt thép – Phương pháp điện từ xác định chiều dày bê tông bảo vệ vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông
61. TCXD 246 : 2000 Cốt liệu bê tông – Phương pháp thanh vữa xác định khả năng phản ứng kiềm – silic Hủy do không còn phù hợp
62. TCXD 247 : 2001 Dung sai trong xây dựng – Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu riêng TCVN 9259-1:2012 (ISO 3443-1:1979) Dung sai trong xây dựng công trình – Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật
63. TCXD 251 : 2001 Bản vẽ xây dựng – Cách thể hiện độ sai lệch  giới hạn TCVN 9260 : 2012 (ISO 6284:1996) Bản vẽ xây dựng – Cách thể hiện độ sai lệch  giới hạn
64. TCXD 252 : 2001 Xây dựng công trình – Dung sai – Cách thể hiện chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ TCVN 9261:2012 (ISO 1803:1997) Xây dựng công trình – Dung sai – Cách thể hiện độ chính xác kích thước  – Nguyên tắc và thuật ngữ
65. TCXD 254 : 2001 Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt – Hướng dẫn thi công và nghiệm thu TCVN 9342:2012 Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt – Thi công và nghiệm thu

66.

TCXD 258 : 2001 Hỗn hợp vữa xi măng không co – Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử TCVN 9204:2012 Vữa xi măng khô trộn sẵn không co

67.

TCXDVN 262 : 2001 Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng clorua trong cốt liệu bê tông TCVN 7572-15:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 15: Xác định hàm lượng clorua

68.

TCXDVN 80 : 2002 Đất xây dựng – Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng TCVN 9354:2012 Đất xây dựng – Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng

69.

TCXDVN 167 : 2002 Xi măng để sản xuất tấm sóng Amiăng xi măng TCVN 2682:2009 Xi măng pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật

70.

TCXDVN 263 : 2002 Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp TCVN 9208:2012 Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp

71.

TCXDVN 267 : 2002 Lưới  thép  hàn  dùng  trong  kết  cấu  bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu TCVN 9391:2012 Lưới  thép  hàn  dùng  trong  kết  cấu  bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu

72.

TCXDVN 269 : 2002 Cọc – Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục TCVN 9393:2012 Cọc – Phương pháp thử nghiệm tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

73.

TCXDVN 270 : 2002 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá TCVN 9378:2012 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá

74.

TCXD 271 : 2002 Quy  trình  kỹ thuật xác định độ lún công  trình  dân  dụng  và  công  nghiệp bằng Phương pháp đo cao hình học TCVN 9360:2012 Quy  trình  kỹ thuật xác định độ lún công  trình  dân  dụng  và  công  nghiệp bằng Phương pháp đo cao hình học

75.

TCXDVN 272 : 2002 Ống nhựa gân xoắn HDPE TCVN 9070:2012 Ống nhựa gân xoắn HDPE

76.

TCXDVN 273 : 2002 Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật Hủy do không phù hợp với đối tượng tiêu chuẩn

77.

TCXDVN 274 : 2002 Cấu kiện bê  tông  và  bê  tông cốt thép đúc sẵn – Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt TCVN 9347:2012 Cấu kiện bê  tông  và  bê  tông cốt thép đúc sẵn – Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt

78.

TCXDVN 275 : 2002 Trường trung cấp chuyên nghiệp – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4602:2012 Trường trung cấp chuyên nghiệp – Tiêu chuẩn thiết kế

79.

TCXDVN 283 : 2002 Tiêu  chuẩn Amiăng Crizotin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng TCVN 9188:2012 Amiăng Crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng

80.

TCXDVN 284 : 2002 Định lượng  các  khoáng cơ bản  trong clanhke xi măng poóc lăng bằng nhiễm xạ tia X – Phương pháp chuẩn TCVN 9189:2012 Định lượng các khoáng cơ bản  trong clanhke xi măng pooc lăng bằng nhiễu xạ tia X theo phương pháp chuẩn

81.

TCXDVN 290 : 2002 Băng chắn nước  dùng  trong  mối  nối công trình xây dựng – Yêu cầu sử dụng. TCVN 9384:2012 Băng chắn nước  dùng  trong  mối  nối công trình xây dựng – Yêu cầu sử dụng.

82.

TCXDVN 291: 2002 Nguyên liệu để sản xuất thuỷ tinh xây dựng  -  Đá vôi dạng  cục  và  dạng  bột mịn TCVN 9039:2011 Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây dựng – Đá vôi

83.

TCXDVN 292 : 2002 Vật  liệu  cacbua  silic  -  Phương pháp phân tích hoá học TCVN 9190:2011 Vật  liệu  cacbua  silic  -  Phương pháp phân tích hoá học

84.

TCXDVN 60 : 2003 Trường dạy nghề – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 9210:2012 Trường dạy nghề – Tiêu chuẩn thiết kế

85.

TCXD 174 : 2003 Đất   xây   dựng   –   Phương  pháp  thí nghiệm xuyên tĩnh TCVN 9352:2012 Đất   xây   dựng   –   Phương  pháp  thí nghiệm xuyên tĩnh

86.

TCXDVN 286 : 2003 Đóng và ép cọc – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TCVN 9394:2012 Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu

87.

TCXDVN 293 : 2003 Chống nóng cho nhà ở – Chỉ dẫn thiết kế TCVN 9258 : 2012 Chống nóng cho nhà ở – Chỉ dẫn thiết kế

88.

TCXDVN 294 : 2003 Bê  tông  cốt  thép  -  Phương pháp điện thế kiểm  tra  khả năng cốt  thép  bị ăn mòn TCVN 9348:2012 Bê  tông  cốt  thép  -  Phương pháp điện thế kiểm  tra  khả năng cốt  thép  bị ăn mòn

89.

TCXDVN 295 : 2003 Vật  liệu  chịu  lửa  -  Gạch  kiềm  tính Manedi Spinel và  manhedi crôm dùng cho lò quay TCVN 9032:2011 Vật  liệu  chịu  lửa  -  Gạch  kiềm  tính Manhêdi Spinel và manhêdi crôm dùng cho lò quay

90.

TCXDVN 301: 2003 Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm tại hiện trường- xác định độ ẩm và độ chặt của đất – Phương pháp phóng xạ TCVN 9350:2012 Đất xây dựng – Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường

91.

TCXDVN 307 : 2003 Bê  tông  nặng-  Phương pháp xác định hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn Hủy do không còn phù hợp

92.

TCXDVN 308 : 2003 Xi măng poóc lăng hỗn hợp – Phương pháp xác định hàm lượng  phụ gia khoáng TCVN 9203:2012 Xi măng Pooc lăng hỗn hợp – Phương pháp xác định hàm lượng  phụ gia khoáng

93.

TCXDVN 162 : 2004 Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy TCVN 9334:2012 Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy

94.

TCXDVN 281 : 2004 Nhà văn hoá thể thao – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế TCVN 9365 : 2012 Nhà văn hoá thể thao – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

95.

TCXDVN 287 : 2004 Công  trình  thể thao  -  Sân  thể thao  – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4205 :2012 Công  trình  thể thao  -  Sân  thể thao  – Tiêu chuẩn thiết kế

96.

TCXDVN 288 : 2004 Công  trình  thể thao  -  Bể bơi -  Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4260 : 2012 Công  trình  thể thao  -  Bể bơi -  Tiêu chuẩn thiết kế

97.

TCXDVN 289 : 2004 Công  trình  thể thao  -  Nhà  thể thao  – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4529 : 2012 Công  trình  thể thao  -  Nhà  thể thao  – Tiêu chuẩn thiết kế

98.

TCXDVN 302:2004 Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506 :2012 Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

99.

TCXDVN 303 : 2004 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng

100.

TCXDVN 309:2004 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung

101.

TCXDVN 310:2004 Vật  liệu  lọc  dạng  hạt  dùng  trong  hệ thống  xử lý  nước  sạch  -  Yêu  cầu  kỹ thuật TCVN 9068:2012 Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9069:2012 Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch – Phương pháp thử

102.

TCXDVN 311: 2004 Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê  tông  và  vữa  Silicafume  và  tro  trầu nghiền mịn TCVN 8827:2011 Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê  tông  và  vữa  Silicafume  và  tro  trầu nghiền mịn

103.

TCXDVN 312 :2004 Đá vôi -  Phương pháp phân tích hoá học TCVN 9191:2012 Đá vôi -  Phương pháp phân tích hoá học

104.

TCXDVN 313 : 2004 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống  nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm TCVN 9345:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống  nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm

105.

TCXDVN 314 : 2005 Hàn kim loại- Thuật ngữ và định nghĩa TCVN 5017-1:2010 (ISO 857-1:1998) Hàn và các quá trình liên quan – Từ vựng – Phần 1: Các quá trình hàn kim loại
TCVN 5017-2:2010 (ISO 857-2:1998) Hàn và các quá trình liên quan – Từ vựng – Phần 2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan

106.

TCXDVN 316 : 2004 Blốc bê tông nhẹ – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 9029:2011 Bê  tông  nhẹ -  Gạch  bê  tông  bọt,  khí không chưng áp – Yêu cầu kỹ thuật

107.

TCXDVN 317 : 2004 Blốc bê tông nhẹ – Phương pháp thử TCVN 9030:2011 Bê  tông  nhẹ -  Gạch  bê  tông  bọt,  khí không chưng áp – Phương pháp thử
108. TCXDVN 318: 2004 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì TCVN 9343:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì
109. TCXDVN 319: 2004 Lắp đặt  hệ thống  nối đất  thiết  bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung TCVN 9358:2012 Lắp đặt  hệ thống  nối đất  thiết  bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung
110. TCXDVN 321:2004 Sơn xây dựng – Phân loại TCVN 9404:2012 Sơn xây dựng – Phân loại
111. TCXDVN 322:2004 Chỉ dẫn  kỹ thuật  chọn  thành  phần  bê tông sử dụng cát nghiền TCVN 9382:2012 Chọn thành phần bê  tông sử dụng cát nghiền
112. TCXDVN 323:2004 Nhà ở cao tầng – Tiêu chuẩn thiết kế Hủy do không còn phù hợp
113. TCXDVN 324:2004 Xi măng xây trát TCVN 9202:2012 Xi măng xây trát
114. TCXDVN 325:2004 Phụ gia hoá học cho bê tông TCVN 8826:2011 Phụ gia hoá học cho bê tông
115. TCXDVN 326:2004 Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu
116. TCXDVN 327:2004 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu  cầu  bảo  vệ chống ăn mòn  trong môi trường biển TCVN 9346:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu  cầu  bảo  vệ chống ăn mòn  trong môi trường biển
117. TCXDVN 328:2004 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính TCVN 9066:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9067-1:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Phần 1: Phương pháp thử – Xác định tải trọng kéo đứt và độ giãn dài khi đứt
TCVN 9067-2:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Phần 2: Phương pháp thử – Xác định độ bền chọc thủng
TCVN 9067-3:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Phần 3: Phương pháp thử – Xác định độ bền nhiệt
TCVN 9067-4:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Phần 4: Phương pháp thử – Xác định độ thấm nước dưới  áp  lực thủy tĩnh
118.

TCXDVN329:2004

Bê  tông  và  vữa  xây  dựng  -  Phương pháp xác định PH TCVN 9339:2012 Bê  tông  và  vữa  xây  dựng  -  Phương pháp xác định PH
119. TCXDVN 332:2004 Vật  liệu  chịu  lửa  -  Ký  hiệu các đại lượng và đơn vị TCVN 9031:2011 Vật  liệu  chịu  lửa  –  Ký  hiệu các đại lượng và đơn vị
120. TCXDVN 334:2005 Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong  xây  dựng  dân  dụng  và  công nghiệp Sử dụng tiêu chuẩn TCVN 8790:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Qui trình thi công và nghiệm thu
121. TCXDVN 337:2005 Vữa và bê tông chịu axít TCVN 9034:2011 Vữa và bê tông chịu axít
122. TCXDVN 338:2005 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575 : 2012 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế
123. TCXDVN 339:2005 Tiêu  chuẩn tính năng trong toà nhà – Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian TCVN 9255 : 2012(ISO 9836:2011) Tiêu  chuẩn tính năng trong toà nhà – Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian (ISO 9836 : 2011)
124. TCXDVN 340:2005 Lập hồ sơ kỹ thuật – Từ vựng Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật – Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ TCVN 9256 : 2012 Lập hồ sơ kỹ thuật – Từ vựng – Thuật ngữ liên quan đến  bản  vẽ kỹ thuật  – Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ
125. TCXDVN 341:2005 Sơn tường – Sơn nhũ tương – Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn TCVN 9405:2012 Sơn tường  dạng  nhũ tương -  Phương pháp xác định độ bền  nhiệt  ẩm  của màng sơn
126. TCXDVN 342:2005 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của tòa nhà Phần 1 : Yêu cầu chung TCVN    9311-1 :2012(ISO 834-1:1999) Thử nghiệm  chịu  lửa  -  Các  bộ phận công  trình  xây  dựng – Phần 1 : Yêu cầu chung
127. TCXDVN 343:2005 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết của tòa nhà – Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm TCVN 9311-3: 2012(ISO/TR 834-3:1994) Thử nghiệm  chịu  lửa  -  Các  bộ phận công  trình  xây  dựng- Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm
128. TCXDVN 344:2005 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết của tòa nhà – Phần  4:  Các  yêu  cầu riêng đối  với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải TCVN 9311-4: 2012(ISO/TR 834-4:1994) Thử nghiệm  chịu  lửa  -  Các  bộ phận công  trình  xây  dựng- Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải
129. TCXDVN 345:2005 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết của tòa nhà – Phần 5 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải TCVN 9311-5:2012(ISO 834-5:2000) Thử nghiệm  chịu  lửa  -  Các  bộ phận công  trình  xây  dựng – Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải
130. TCXDVN 346:2005 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết của tòa nhà – Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm TCVN 9311-6:2012(ISO 834-6:2000) Thử nghiệm  chịu  lửa  -  Các  bộ phận công  trình  xây  dựng –  Phần  6  : Các  yêu  cầu riêng đối  với dầm
131. TCXDVN 347:2005 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết của tòa nhà – Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột TCVN 9311-7:2012(ISO 834-7:2000) Thử nghiệm  chịu  lửa  -  Các  bộ phận công  trình  xây  dựng – Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột

132.

TCXDVN 348 :2005 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết của tòa nhà – Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải TCVN 9311-8:2012(ISO 834-8:2000) Thử nghiệm  chịu  lửa  -  Các  bộ phận công  trình  xây  dựng – Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải

133.

TCXDVN 349:2005 Cát nghiền cho bê tông và vữa TCVN 9205:2012 Cát nghiền cho bê tông và vữa

134.

TCXDVN 350:2005 Gạch chịu lửa cho lò quay – Kích thước cơ bản TCVN 9033:2011 Gạch chịu lửa cho lò quay – Kích thước cơ bản

135.

TCXDVN 351:2005 Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình TCVN 9399:2012 Nhà và công trình xây dựng – Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa

136.

TCXDVN 352 :2005 Sơn – Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày vùng sơn khô TCVN 9406:2012 Sơn – Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày màng sơn khô

137.

TCXDVN 353 :2005 Nhà ở liên kế – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 9411 : 2012 Nhà ở liên kế- Tiêu chuẩn thiết kế

138.

TCXDVN 354 :2005 Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng sun phát trong bê tông TCVN 9336:2012 Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng sunfat

139.

TCXDVN 355:  2005 Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát phòng khán giả – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 9369 : 2012 Nhà hát – Tiêu chuẩn thiết kế

140.

TCXDVN 356 :2005 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574 : 2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế

141.

TCXDVN 357 :2005 Nhà  và  công  trình  dạng  tháp  -  Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa TCVN 9400:2012 Nhà  và  công  trình  dạng  tháp  –  Xác định  độ nghiêng  bằng  phương pháp trắc địa
142. TCXDVN 358 :2005 Cọc khoan nhồi – Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông TCVN 9396:2012 Cọc khoan nhồi – Xác định tính đồng nhất của bê tông – Phương pháp xung siêu âm
143. TCXDVN 359:2005 Cọc – Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ TCVN 9397:2012 Cọc – Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ
144. TCXDVN 360 :2005 Bê tông nặng – Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng TCVN 9337:2012 Bê tông nặng – Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng
145. TCXDVN 194 :2006 Nhà cao tầng – Công tác khảo sát địa kỹ thuật TCVN 9363:2012 Khảo sát cho xây dựng – Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng
146. TCXDVN 303 :2006 Công tác  hoàn thiện trong  xây dựng – Thi công và nghiệm thu Phần 2: Công tác trát trong xây dựng Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi  công  và  nghiệm  thu  –  Phần  2: Công tác trát trong xây dựng
TCVN 9377-3:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi  công  và  nghiệm  thu  –  Phần  3: Công tác ốp trong xây dựng
147. TCXDVN 361: 2006 Chợ – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 9211 : 2012 Chợ- Tiêu chuẩn thiết kế
148. TCXDVN 362 :2006 Quy  hoạch  cây  xanh  sử dụng  công cộng trong các đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 9257 : 2012 Quy  hoạch  cây  xanh  sử dụng  công cộng trong các đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế
149. TCXDVN 363 :2006 Kết cấu bê tông cốt thép – Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên  công  trình  bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh TCVN 9344 : 2012 Kết cấu bê tông cốt thép – Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên  công  trình  bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh
150. TCXDVN 364 :2006 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình TCVN 9401:2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình
151. TCXDVN 366 :2006 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Kast TCVN 9402:2012 Hướng dẫn kỹ thuật công tác địa chất công  trình  cho  xây  dựng  trong  vùng các – tơ
152. TCXDVN 367 :2006 Vật liệu chống thấm trong xây dựng – Phân loại Hủy do không còn phù hợp
153. TCXDVN 368 :2006 Vật liệu chống thấm – Sơn nhũ tương bi tum polime TCVN 9065 : 2012 Vật liệu chống thấm – Sơn nhũ tương bi tum
154. TCXDVN 371 :2006 Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng Hủy do không phù hợp đối tượng tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật
155. TCXDVN 372 :2006 Ống bê tông cốt thép thoát nước TCVN 9113 : 2012 Ống bê tông cốt thép thoát nước
156. TCXDVN 373 :2006 Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà TCVN 9381 : 2012 Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà
157. TCXDVN 374 :2006 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu TCVN 9340:2012 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
158. TCXDVN 375 :2006 Thiết kế công trình chịu động đất – Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà TCVN 9386-1:2012 Thiết  kế công  trình  chịu động đất  – Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định với kết cấu nhà
Phần 2: Nền móng, tường chắc và các vấn đề địa kỹ thuật TCVN 9386-2:2012 Thiết  kế công  trình  chịu động đất  – Phần 2: Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật
159. TCXDVN 376 :2006 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết TCVN 9338:2012 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết
160. TCXDVN 385 :2006 Gia  cố đất  nền  yếu  bằng  trụ đất  xi măng TCVN 9403:2012 Gia cố đất nền yếu – Phương pháp trụ đất xi măng

161.

TCXDVN 46 :2007 Chống  sét  cho  công  trình  xây  dựng  – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống TCVN 9385:2012 Chống  sét cho  công  trình  xây  dựng  – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

162.

TCXDVN 386 :2007 Thử nghiệm khả năng chịu lửa. Cửa đi và cửa ngăn cháy TCVN 9383:2012 Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Cửa đi và cửa ngăn cháy

163.

TCXDVN 388 :2007 Sơn – Phương pháp xác định độ cứng của màng phủ bằng thiết bị con lắc Sử dụng TCVN 2098:2007 (ISO 1522:2006) Sơn và vecni – Phép thử dao động tắt dần của con lắc

164.

TCXDVN 389 :2007 Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu TCVN 9114:2012 Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận

165.

TCXDVN 390 :2007 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép  – Quy phạm thi công  và  nghiệm thu TCVN 9115:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và nghiệm thu

166.

TCXDVN 391 :2007 Bê  tông  -  Yêu  cầu  bảo dưỡng  ẩm  tự nhiên TCVN 8828:2011 Bê  tông  -  Yêu  cầu  bảo dưỡng  ẩm  tự nhiên

167.

TCXDVN 392 :2007 Cống  hộp  bê  tông  cốt thép đúc  sẵn  – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử TCVN 9116:2012 Cống hộp bê tông cốt thép

168.

TCXDVN 394 :2007 Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện TCVN   7447   (gồm 14 TCVN) Hệ thống lắp đặt điện hạ áp

169.

TCXDVN 395 :2007 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn TCVN 8825:2011 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn
 
   

Leave a comment